PRIMARIA COMUNEI GARDA DE SUS

Judetul Alba

Ajutoare incalzire sezonul rece 2019-2020

AJUTOARE PENTRU INCALZIREA LOCUINTEI
    IN SEZONUL RECE NOIEMBRIE 2019 - MARTIE 2020
   
    INSTRUCTIUNI de aplicare a unor prevederi din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 70/2011 privind masurile de protectie sociala in perioada sezonului rece, aprobate prin Hotararea Guvernului nr.920/2011, cu modificarile si completarile ulterioare.
   
    1.Temeiul legal al acordarii ajutoarelor::
   
    OUG nr.70/2011 privind masurile de protectie sociala in perioada sezonului rece, modificata si completata de O.G. nr.27/2013 si HG 920/2011 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare ale OUG 70/2011.
    Ajutor pentru incalzirea locuintei- masura de sprijin, suportata din bugetul de stat si/sau, dupa caz, din bugetele locale, destinata consumatorilor vulnerabili cu venituri situate pana la un prag stabilit de lege si care are drept scop acoperirea integrala sau, dupa caz, a unei parti din cheltuielile cu incalzirea locuintei.
    Ajutorul se acorda pentru consumatorii de energie termica in sistem centralizat, energie electrica, gaze naturale si lemne, carbuni, combustibili petrolieri.
    Acesta se acorda numai pentru un singur sistem de incalzire, acesta fiind cel principal utilizat;
   
    2.Cine poate beneficia de ajutoarele pentru incalzirea locuintei:
   
    - Familiile si persoanele singure ale caror venituri nete lunare pe membru de familie sunt mai mici de 750 lei.
    - Familie- sotul, sotia, precum si alte persoane, indiferent daca intre acestea exista sau nu relatii de rudenie, care au acelasi domiciliu ori resedinta si/sau care locuiesc si gospodaresc impreuna, sunt inscrise in cartea de imobil si sunt luate in calcul la stabilirea cheltuielilor de intretinere a locuintei;
    Persoana singura- persoana care a implinit varsta de 18 ani, care locuieste singura si nu se mai afla in intretinerea parintilor, precum si persoana cu varsta cuprinsa intre 16 si 18 ani, care locuieste si se gospodareste singura si are capacitate de exercitiu anticipata, potrivit prevederilor art. 40 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicata.
    Locuinta de domiciliu sau de resedinta- constructia cu destinatia de locuinta aflata in proprietatea titularului ajutorului ori inchiriata sau asupra careia exercita un drept de folosinta in conditiile legii, situata la adresa inscrisa in actele de identitate ale membrilor de familie sau, dupa caz, adresa la care persoanele sunt inscrise in cartea de imobil si sunt luate in calcul la stabilirea cheltuielilor de intretinere a locuintei. Se asimileaza locuintei de domiciliu sau resedintei si locuinta de necesitate, precum si locuinta sociala, astfel cum sunt acestea definite potrivit prevederilor Legii locuintei nr. 114/1996, republicata,
    3.Cuantumurile lunare ale ajutoarelor pentru incalzirea locuintei :
   
    Venituri nete lunare/membru de familie .................................. Lemne Si Carbuni
    <155 lei............................................................................. 54 lei
    155,1 lei-210 lei............................................................... 48 lei
    210,1 lei-260 lei .............................................................. 44 lei
    260,1 lei-310 lei .............................................................. 39 lei
    310,1 lei-355 lei .............................................................. 34 lei
    355,1 lei-425 lei .............................................................. 30 lei
    425,1 lei-480 lei .............................................................. 26 lei
    480,1 lei-540 lei .............................................................. 20 lei
    540,1 lei-750 lei .............................................................. 20 lei
   
    Pentru familiile si persoanele singure beneficiare de ajutor social care utilizeaza combustibili solizi sau petrolieri ajutorul lunar este de 58 lei.
   
    4.Cine depune cererea:titularul ajutorului pentru incalzirea locuintei este:
    - proprietarul locuintei;
    - persoana care a instrainat locuinta pe baza unui contract cu clauza de intretinere;
    - titularul contractului de inchiriere;
    - alt membru de familie major si legal imputernicit de proprietar/titular de contract de inchiriere;
    - reprezentant legal pentru persoane singure care nu au implinit 18 ani.
   
    5. Acte necesare pentru depunerea dosarelor::
    Subventie incalzirea locuintei cu Lemne si carbuni:
    - Cerere si declaratie pe proprie raspundere
    - C.I. / B.I. pentru membrii familiei peste 14 ani;
    - Certificate nastere pentru copii sub 14 ani;
    - Certificat de casatorie / deces, Hotarare judecatoreasca de divort etc;
    - Act proprietate / contract inchiriere / comodat;
    - Carte de identitate autoturism / motocicleta;
    - Adeverinta de venit (inclusiv bonurile de masa), cupon pensie/somaj/alocaţie/ indemnizatie
    - Adeverinta de venit de la DGFP pentru veniturile din activitati independente;
    - Adeverinta institutie de invatamant in cazul burselor pentru elevi si studenti, cu exceptia burselor de studiu, sociale si ,,Bani de ,,
    - Dosar cu sina.
   
    6. Ce obligatie au beneficiarii ajutoarelor pentru incalzirea locuintei: sa anunte la primaria de domiciliu orice modificare intervenita in componenta familiei sau veniturilor de natura a conduce la modificarea ajutorului acordat.
    Modificarile se anunta prin depunerea unei noi cereri si declaratii insotita de actele care atesta modificarea, in termen de 5 zile de la producerea acestora.
    Lista bunurilor ce conduc la excluderea acordarii ajutorului social / ajutorului pentru incalzirea locuintei / alocatiei pentru sustinerea familiei
    Bunuri imobile
    1. Cladiri sau alte spatii locative in afara locuintei de domiciliu si a anexelor gospodaresti:
    2. Terenuri de imprejmuire a locuintei si curtea aferenta si alte terenuri intravilane care depasesc 1.000 mp in zona urbana si 2.000 mp in zona rurala
    Bunuri mobile*
    1. Autoturism/autoturisme si/sau motocicleta/motociclete cu o vechime mai mica de 10 ani cu exceptia celor adaptate pentru persoanele cu handicap sau destinate transportului acestora sau persoanelor dependente precum si pentru uzul persoanelor aflate in zone greu accesibile
    2. Mai mult de un autoturism/motocicleta cu o vechime mai mare de 10 ani
    3. Autovehicule: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fara remorci, rulote, autobuze, microbuze
    4. Salupe, barci cu motor, scutere de apa, iahturi, cu exceptia barcilor necesare pentru uzul persoanelor care locuiesc in Rezervatia Biosferei ,,Delta Dunarii,,
    5. Utilaje agricole: tractor, combina autopropulsata
    6. Utilaje de prelucrare agricola: presa de ulei, moara de cereale
    7. Utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul actionate hidraulic, mecanic sau electric
    (*)Aflate in stare de functionare
    Depozite bancare
    1. Depozite bancare cu valoare de peste 3000 lei, cu exceptia dobanzii.
    Terenuri /animale si/sau pasari
    1. Suprafete de teren, animale si pasari a caror valoare neta de productie anuala depaseste suma de 1.000 euro pentru persoana singura, respectiv suma de 2.500 euro pentru familie
    NOTĂ: Detinerea unuia dintre bunurile menţionate conduce la excluderea acordarii ajutorului social / ajutorului pentru incalzirea locuintei / alocattiei pentru sustinerea familiei.
   
    VERIFICARI SI SANCTIUNI
   
    Pentru verificarea veridicitatii datelor inscrise in cererile pentru acordarea ajutorului pentru incalzire primarii au obligatia de a efectua lunar, la solicitarea agentiilor teritoriale, anchete sociale pentru verificarea veridicitatii datelor inscrise in cerere pentru cel putin 60% dintre beneficiarii dreptului la ajutorul pentru incalzirea locuintei. Anchetele sociale pot fi efectuate si la sesizarea unor terti.
    In cazul solicitarii ajutoarelor pentru energie electrica, anchetele sociale se efectueaza obligatoriu pentru toate situatiile, in termen de 15 zile lucratoare de la data inregistrarii cererii, in vederea verificarii sistemului de incalzire utilizat.
    Daca in urma intocmirii anchetei sociale se constata ca, la completarea cererii nu s-au declarat date corecte, dreptul la incalzirea locuintei inceteaza incepand cu luna urmatoare, iar sumele platite necuvenit cu acest titlu se recupereaza in conditiile legii.
    Nerespectarea prevederilor legale de catre beneficiari constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 200 lei la 1.000 lei.
   
    PRECIZARI
   
    Dosarele se depun incepand cu data 01 octombrie la Primaria comunei Garda de Sus.
    In situatia in care consumatorii vulnerabili indeplinesc conditiile de acordare pe parcursul sezonului rece, stabilirea dreptului la ajutorul pentru incalzirea locuintei se face incepand cu luna depunerii cererii, pentru cei care au depus documentele pana la data de 20 a lunii respective si incepand cu luna urmatoare pentru cei care au depus documentele dupa data prevazuta mai sus.
   

» Cerere_asistenta_sociala - Cerere ajutor incalzire pentru sezonul rece 2019-2020